برچسب گذاری توسط: مجموعه_داستان

کتاب دویدن در میدان تاریک مین 0

کتاب دویدن در میدان تاریک مین – مصطفی مستور

۳+ کتاب دویدن در میدان تاریک مین ؛ غروب بود، من زل زده بودم به پشت دست‌هایش،هر دو وحشت کرده بودیم، بس که نزدیک شده بودیم به هم.بس که معصومیت ریخته بود آنجا، پشت...

کتاب استخوان خوک و دست‌های جذامی 0

کتاب استخوان خوک و دست‌های جذامی | مصطفی مستور

۰ کتاب استخوان خوک و دست‌های جذامی با شما هستم! با شما عوضی‌ها که عینهو کرم دارید توهم می‌لولید. چی خیال کردید؟ همه تون، از وزیر و وکیل گرفته تا سپور و آشپز و...