برچسب گذاری توسط: فلسفه

کتاب انسان مصلوب 0

کتاب انسان مصلوب – نیچه

۲+ کتاب انسان مصلوب ؛ آنکس که میداند چگونه هوای نوشته های مرا تنفس کند، می داند هوا، هوای بلندی هاست. هوای سلامت آفرین. باید برای آن آمادگی داشت. در غیر اینصورت خطر سرماخوردگی،...

کتاب کرگدن‌ 0

کتاب کرگدن‌ – اوژن یونسکو

۴+ کتاب کرگدن‌ در کتاب کرگدن‌ می خوانیم: گوش کن، دیزی-Daisy، ما بچه‌دار می‌شویم و بچه‌های ما هم بچه‌دار می‌شوند. البته خیلی خیلی طول خواهد کشید، اما ما دونفره می‌توانیم جامعه بشری را از...