برچسب گذاری توسط: بهمن_فرزانه

کتاب هیچ یک از آن‌ها بازنمی‌گردد 0

کتاب هیچ یک از آن‌ها بازنمی‌گردد | آلبا د سس پِدس

۲+ کتاب هیچ یک از آن‌ها بازنمی‌گردد ؛ افسوس که انسان قدر سعادت را نمی‌داند، موقعی می‌فهمی که آن را از دست داده‌ای. آه که در عرض یک سال چه وقایعی رخ داده است....

کتاب اگر خورشید بمیرد 0

کتاب اگر خورشید بمیرد – اوریانا فالاچی

۴+ کتاب اگر خورشید بمیرد در کتاب اگر خورشید بمیرد می خوانید: اگر آدم بخواهد به تمام خطراتی که متوجه ما هستند فکر کند باید اصلا پای خود را از خانه بیرون گذارد ....

کتاب ﻋﺮوﺳﮏ ﻓﺮﻧﮕﯽ 0

کتاب ﻋﺮوﺳﮏ ﻓﺮﻧﮕﯽ – آﻟﺒﺎ دﺳﺲ ﭘﺪس

۵+ کتاب ﻋﺮوﺳﮏ ﻓﺮﻧﮕﯽ در کتاب ﻋﺮوﺳﮏ ﻓﺮﻧﮕﯽ میخوانیم: ﺗﻮ آدم ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﯽ. وﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ “ﺧﻮب ﺑﻮدن” ﺑﻪ ھﯿﭻ دردی ﻧﻤﯿﺨﻮرد. ﻣﮕﺮ ﺧﻮد ﺗﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﻣﻦ؟ ﻧﻪ اﺻﻼ، ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺳﻦ فهمیده ام...