برچسب گذاری توسط: انسان

کتاب باغ وحش انسانی 0

کتاب باغ وحش انسانی – دزموند موریس

۵+ کتاب باغ وحش انسانی ؛ رهبران انسانی که خصلتا نسبت به زیردستان بی فاصله ی خویش خشک و بی لبخند هستند وقتی با زیردستان دون پایه ی خود تماس شخصی برقرار کنند غالبا...

کتاب زندگي در اينجا و اكنون 0

کتاب زندگي در اينجا و اكنون – آبراهام اچ مزلو

۰ کتاب زندگي در اينجا و اكنون ؛ سازمان دادن جامعه ي خوب كه در فوريت قرار دارد نيز مشكل بزرگي است. بين جامعه ي خوب و شخص خوب، نوعي پسخوراند وجود دارد. يعني...